Kooperatif Hizmetleri

Kooperatif Hizmetleri   
      Kooperatifçiliğe ilişkin politikaları, ilke ve hedefleri ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak belirlemek, stratejiler geliştirmek, uygulamak, sonuçlarını izlemek ve değerlendirmek, kooperatif bilgi ve denetim sistemini kurmak ve işletmek, kooperatifçiliğin geliştirilmesi için gerekli tedbirleri almak ve uygulanmasını sağlamak, yayın, tanıtım ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak, kooperatiflerin amaçlarını gerçekleştirmek için hazırlayacakları projeleri desteklemek ve teşvik etmek, tarımsal amaçlı kooperatifler ile yapı kooperatifleri hariç olmak üzere genel hükümlere tabi kooperatiflerin kuruluşu, işleyişini yürütmek ve denetlemek
 

 • Kooperatifler bireylerin yaşam standartlarını arttırır ve ekonomiyi güçlendirir,
 • Sürdürülebilir kalkınmayı sağlar,
 • Kırsal kalkınmayı destekler,
 • Sosyal ve ekonomik talepleri dengeler, 
 • Kooperatifler; gençler için sürdürülebilir bir iş modelidir.
 • Kooperatiflere yol göstermek ve çalışmalarında yardımcı olmak, yeni alanlarda kooperatif girişimlerin geliştirilmesine yönelik özendirici ve destekleyici çalışmalar yürütmek,
 • Bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılmasını sağlamak.
İlimizde Kurulu Bulunan Kooperatiflerle İlgili İşlemler
 
      Hukuki yönden kooperatifin tanımı 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 1. Maddesinde yapılmıştır. Buna göre ;
“Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini  ve  özellikle   meslek  veya   geçimlerine  ait ihtiyaçlarını   işgücü  ve   parasal   katkılarıyla   karşılıklı yardım,  dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir.”
Kooperatifler en az 7 (yedi) kişilik ortaklık girişimiyle  kurulur.

Kooperatiflerle İlgili Görevlerimiz
 
 • İlimizde kurulmasına teşebbüs edilen değişik türdeki kooperatiflerin  (Tarımsal ve Yapı amaçlı olanlar hariç)  kuruluş ve  ana sözleşme  değişikliği işlemlerini yapmak.
 • İlimizde   kurulmuş  bulunan  Kooperatiflerin  olağan  ve olağanüstü Genel Kurul  toplantılarına   Bakanlık Temsilcisi   görevlendirilmesi yapmak.
 • Gerektiğinde Kooperatiflerin  Ön İnceleme  Raporlarını hazırlamak.
 • Genel  Kurul  toplantılarını   yapan    Kooperatiflerin  bilgi  formları kontrolden geçirilerek Bakanlık Bilgi İşlem Merkezine işlemek.
 • Amacına ulaşmış kooperatiflerin kapanış işlemlerini yapmak