İç Ticaret ve Hal Hizmetleri

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu öncelikle şirketlerin kurumsallaşması, rekabet gücünün artırılması, kamu güveninin oluşturulması, şeffaflık ve sürdürülebilirlik açısından çok önemli düzenlemeler getirmektedir.
    Bu kanun şirketlerin yönetim anlayışını daha profesyonel hale getiren ve “kurumsal yönetim” kavramı çerçevesinde şekillendiren bir yapıyı öngörmektedir. Böyle bir yapıyla çalışan firmalar daha kolay halka açılabilecek ve daha rahat  ticaret yapabilecekler. 
- Yatırım ve iş yapma ortamının iyileştirilmesi,
- Şirketlerimizde kurumsal yönetim ilkelerinin benimsenmesi,
- Kayıt dışılığın önlenmesi,
- Şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması,
- Bilgi toplumuna uygun hizmetlerin ön plana çıkması hedeflenmektedir.
 
5957 sayılı Hal Yasası
 
Hal Hakem Heyeti
 
Hal hakem heyeti, üreticiler ile meslek mensupları arasında veya meslek mensuplarının kendi aralarında ortaya çıkan uyuşmazlıklara çözüm bulmakla görevli ve yetkilidir. Değeri elli bin (50.000)* Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda, hakem heyetine başvuru zorunludur.
* Bu maddede yer alan parasal sınırlar her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298’inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.
 
Sermaye Şirketleri İle İlgili Görevlerimiz
Anonim şirket genel kurulları ile ilgili bilgi ve belge verilmesi
Yeni Türk Ticaret Kanunu uygulamasına ilişkin zaman çizelgelerinin takip edilmesi
Ticari faaliyetlerin teşvik edilmesi, gerekli düzenlemelerin yapılması ve bunların uygulanmasının sağlanması
Şirketlerle ilgili şikayetlerin incelenerek sonuçlandırılması
Gerektiğinde şirketler için Ön İnceleme Raporlarının hazırlanması
Kuruluşuna izin verilecek anonim şirketler ile genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisi bulunacak anonim şirketlerin belirlenmesi ve bunların işlemlerinin yürütülmesi.